leeuwensteyn

Leeuwensteyn–Noord en de bomen

Tussen het Amsterdam–Rijnkanaal en de tunnelbak van de A2 wordt op de glooiing van het Willem Alexanderpark naar het kanaal de nieuwe wijk Leeuwensteyn-Noord ontwikkeld.
Het gaat hier om een nogal speciaal gebied; een smalle strook grond van ca. 1 km lang en variërend tussen de 100 en 300 meter breed, met over die breedte een hoogteverval van ongeveer 8 meter. Duidelijk een on-Nederlandse setting. Rond de ontwikkeling van Leeuwensteyn-Noord is opschudding ontstaan over het feit dat ten gevolge van die ontwikkeling nogal wat bomen zouden moeten verdwijnen. Enerzijds waren er bezwaren van de kant van Leidsche Rijn, waar de wijkraad wenste dat driekwart van de bomen behouden zou blijven. Aan de andere kant was er de wijkraad West, die vreesde dat het uitzicht vanuit hun kant van het kanaal ernstig geschaad zou worden en waar het bestaande groen als potentieel toekomstig recreatiegroen werd gezien, dat met het bouwen van de nieuwe fietsbrug vanuit West goed toegankelijk zou worden.
Een probleem in de hele discussie is echter dat op het moment dat er besloten werd om Leeuwensteyn-Noord te bouwen de consequentie was, dat er ook grote hoeveelheden grond moesten worden aangevoerd. Dat zou als gevolg hebben dat de groeiomstandigheden in de wortelzone van de meeste bestaande bomen dusdanig zou verslechteren, dat die bomen dat met een bijna 100% zekerheid niet zouden overleven. Voor de bomen in het gebied vlak bij het kanaal ligt de situatie iets gemakkelijker; daar hoeft praktisch geen grond te worden bijgestort en daardoor is de overlevingskans voor de bomen in dat gebied een stuk gunstiger. In het overleg tussen de beide wijkraden, het Natuur- en Milieuplatform en Bureau NegenTien is nu afgesproken, dat er gestuurd gaat worden op het behouden van boompartijen dicht bij het kanaal en om die boomgroepen middels een gestuurd beheer ook verder als parkbos te verbeteren. Overwogen wordt om het beheer van het “parkbos” te laten doen door de vereniging Landschapsbeheer Vleuten – De Meern, in samenspraak met de toekomstige bewoners van Leeuwnsteyn-Noord en eventueel bewoners uit West. De mogelijkheden voor een dergelijke regeling worden op het moment onderzocht.
Daarnaast is ook afgesproken dat de bomen in de centrale laan van de wijk op een vroeg stadium zullen worden geplant en dat er gestreefd wordt naar het planten van grotere bomen, om al in een vroeg stadium een groene uitstraling van de wijk te bewerkstelligen.