houtstook

Houtstook, rookgassen en fijn stof

Op de Raadsinformatieavond (RIA) van 3 maart stond naar aanleiding van klachten van bewoners het onderwerp ‘houtstook’ op de agenda. Na een uitgebreide verkenning van het roetprobleem en de roetkaart in de RIA van 27 januari agendeerde de Partij voor de Dieren de overlast van houtstook. Milieucentrum Utrecht was als ‘meeprater’ aanwezig.

Aanleiding
Sommige inwoners klagen over overlast van hout gestookte kachels en ovens. De gemeenteraad wilde vernemen wat de gemeente Utrecht doet aan overlast van houtstook en ovens. Volgens onderzoek van het RIVM neemt het verwarmen van woningen met hout de laatste jaren toe en levert dit voor omwonenden hinder en gezondheidsschade op. Maar liefst 10% van de Nederlanders ondervindt overlast van de houtstook en in de dichtbevolkte steden betreft dit uiteraard een nog hoger percentage. Bij onvolledige verbranding van hout komen kankerverwekkende en andere stoffen vrij. Inademen van die stoffen is ongezond voor zowel de stoker zelf als de omwonenden.

Roet en Houtrook
Wie een goed beeld van het roetprobleem en de relatie met houtrookgassen wil krijgen is het zinnig de presentatie van de heer Bert Brunekreef (RIA 27 januari) te bekijken. Roet, Elementair Koolstof (EC) is een onderdeel van het ons bekende fijnstof. Van al het fijn stof is ongeveer 20% roet, dus deze deeltjes waren al in beeld maar als onderdeel van het ons bekende fijnstof. Er is op dit moment veel aandacht voor roetdeeltjes omdat uit recente onderzoeken blijkt dat ze een belangrijke rol spelen bij gezondheidsschade door fijnstof. Roet gedraagt zich anders, het klontert eerder en slaat eerder neer. De Utrechtse GGD geen inzicht heeft in de overlast en gezondheidsrisico’s van roetdeeltjes en houtstook in Utrecht.

Uit de presentaties werd een aantal dingen duidelijk
Openhaarden branden gemiddeld 136 uur per jaar en zijn wat luchtverontreiniging gemiddeld vergelijkbaar met één auto. 1 op de 10 Nederlanders ervaart hinder van houtrookgassen, echter veel meer dan dit getal is over deze hinder niet bekend. Houtrookgas bestaat o.a. uit een aantal giftige stoffen, wat dat betreft is de aanwezigheid hiervan in woonwijken zeker niet wenselijk. Fijnstof en EC afkomstig van houtstook zijn samen goed voor gemiddeld 13 dagen leeftijdsverkorting (fijnstof PM 2.5 – 4 dagen / EC – 9 dagen). Veel irritatie en hinder is, zo lijkt het, ook van persoonlijke aard. Mede afhankelijk van gevoeligheid en of allergie, maar ook of je hout lekker vindt ruiken of juist niet.

Het MCU had er het volgende over te zeggen
Milieucentrum Utrecht deelt de zorg die uitgesproken wordt rond de uitstoot van rookgassen van houtkachels en allesbranders, ook omdat veel houtkachels en openhaarden in onze woonwijken staan. Wel zijn we ook van mening dat de problematiek en de overlast nog onvoldoende in beeld is om er bindende uitspraken over te doen.
Veel vragen kunnen nog beter beantwoord of nader onderzocht worden. Een aantal kanttekeningen of vragen die ons wel bezig houden.

Het gevaar bestaat een mogelijk onnodige hetze tegen de openhaard te beginnen. Verantwoord gebruik en het voorkomen van afvalverbranding door particulieren zijn wel belangrijk. Het MCU is niet direct tegen houtstook, (biomassa) als dat maar verantwoord gebeurt en het om biomassa gaat, die ook weer aangeplant wordt en liefst 30 jaar of langer blijft staan. Voor caboncredits, opgeslagen in biomassa zoals in een ‘klimaatbos’ in León Nicaragua waarin Utrecht stad via haar stedenband en het MCU in participeert, geldt dat deze bomen minstens 30 jaar moeten blijven staan.

Roland Pereboom