Ring Utrecht

Ring Utrecht A27/ A12 en A28


Geluidswallen, groene inpassing en compensatie komen in beeld
De verbreding van de Ring Utrecht (A27/A12 verkeersknooppunten houdt veel bewoners in de wijken langs de Ring en de milieubeweging van Utrecht bezig. Diverse bewonersoverleg-groepen, Milieucentrum Utrecht, Milieufederatie Utrecht en Kracht van Utrecht bundelen op het MCU, in de vorm van een Kerngroepoverleg, de krachten. Na de presentatie van de Voorkeursvariant van de minister, De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de second opinion m.b.t. deze MKBA van het Centraal Planbureau (CPB) wordt nu gewerkt aan de eerste schetsen voor inpassing van de verbrede snelwegen. We zoomen samen met RWS en Grontmij in op verbindingen, groene inpassing, groencompensatie en geluidsschermen.

Ontwerp Tracé besluit (OTB) en Milieu Effect Rapportage (MER) volgen in 2015 en 2016.
Zie de pdf planning RWS

Overleg inpassing Ring – OTB. En extra overleg met Wethouder
Op dit moment nemen drie leden van de Kerngroep Ring Utrecht (John Buiting, Jos Kloppenborg en Roland Pereboom) deel aan het inpassingsoverleg voor de Ring Utrecht. Deze door de Grontmij georganiseerde werkbesprekingen zijn onderdeel van de voorbereiding van het OTB. In het overleg bespreken de verschillende stakeholders en belanghebbenden de mogelijkheden voor een optimale inpassing. We krijgen zicht op de invulling en kansen voor groen en groencompensatie, maar ook de eerste beelden en schetsen en mogelijkheden voor de realisatie van geluidswallen komen in beeld. De opgave is niet gering. De kerngroep is nog steeds van mening dat een bijna verdubbeling van de A27 niet uitgevoerd zou moeten worden en kiest voor een andere bereikbaarheidsstrategie voor Utrecht. Echter in deze fase kunnen we als we enige invloed op het proces en de uiteindelijke realisatie willen hebben niet anders dan participeren. Helaas mogen wij in deze fase niet veel openbaar maken van de ambities en schetsen die we te zien krijgen.

Naast dit overleg zijn we uitgenodigd voor drie extra overleggen met wethouder Lot van Hooijdonk. Telkens voorafgaand aan de bestuurlijke overleggen die nog volgen. De eerste staat voor 9 april gepland.

De voorkeursvariant voor knooppunt Rijnsweerd (4c) werd eind 2014 vastgesteld en in januari ook besproken op een door de PvdD geagendeerde Raadsinformatieavond (RIA) Zie onze inspraaktekst.

Conclusie Binnen de gestelde kaders, de opdracht van de minister, en de (ook door de gemeente Utrecht gevraagde) wens te gaan voor ‘volledige aansluiting’ is dit zover wij nu kunnen overzien de beste variant. Liever zouden we al dit auto en vrachtverkeer niet in deze mate faciliteren. Stofdeeltjes, roet en geluidsoverlast blijven moeilijk te beheersen problemen. De leefbaarheid in de wijken langs de A27 en A12 moet voorop staan. Het gaat om woonwijken die er al waren voordat de A27 in de jaren 80 werd aangelegd.
Teleurstellend blijft voor ons de houding van het college dat er door de gemeente Utrecht niet actief gecommuniceerd wordt met de Utrechters over de A27 planontwikkeling en de gevolgen hiervan. Politiek strategisch blijft het antwoord, ‘het is niet ons plan’ Wij zijn van mening dat hierdoor veel Utrechters niet betrokken en ongeïnformeerd blijven.

De Voorkeursvariant Planstudie Ring Utrecht A27/A12 (met alle achterliggende rapporten) en de MKBA (inclusief second opinion van het Centraal Planbureau) zijn te vinden op www.ikgaverder.nl/documenten.
U kunt ook een gedrukt boekje aanvragen via ring.utrecht@rws.nl.

Roland Pereboom
Stichting Milieucentrum Utrecht (MCU)
voorzitter Kerngroep Ring Utrecht A27/A12